PedPer   |  e-ISSN: 2822-4841

Original article | Pedagogical Perspective 2022, Vol. 1(1) 36-54

Investigation of Inquiry Skills of Pre-service Social Studies Teachers

Güldane Bay

pp. 36 - 54   |  DOI: https://doi.org/10.29329/pedper.2022.448.3   |  Manu. Number: MANU-2203-23-0003.R1

Published online: June 27, 2022  |   Number of Views: 83  |  Number of Download: 207


Abstract

Bu kişinin amacı, sosyal bilgilerin öğretmenlerinin tahminleri hakkında bilgi sahibi olma konusundaki gelişmelerden ve adaylar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışma olarak desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemi grubu, 2021- 2022 akademik yılı bahar döneminde Doğu Karadeniz Bölgesinde eğitim gören, 200 sosyal bilgiler öğretmeninden oluşur. Demografik özellikler "Kişisel Bilgi Formu" ile işler. Veri toplama aracı olarak, Aldan Karademir ve Saracaloğlu (2013) tarafından "Sorgulama Becerileri Ölçeği" yapılır. Ölçeğin, Cronbach Alpha güvenirlik .83 olarak hesaplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, parametrik olmayan kullanımlar. yapılmış, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değerlerinin "yüksek" olduğunu göstermektedir. Ölçeğin öğrencilerine yönelik, yaş, üniversite ve sınıf düzeyinde.lerine göre bir görünüm göstermemiştir Bununla birlikte, ancak başarılı olabileceklerine göre "bilgi konusunda" alt boyutta, kadın erkek adayları açısından farklı bir öğretmen, aynı boyuttanda olabilir, aynı düzeydeki öğrenci adayları için farklı bir öğretmen olabilir Görüştüğünüze göre "bilgi göreceğiniz" Bayburt üniversitesinde ziyarete gelen öğrencilerin adayları, görüştüğüm kişilerle görüşebileceğim bir hedefte. Öğrencilerle birlikte sınıflarına göre görene bir tahminde bulunmayacağına dair tahminlerde bulunurlar.

Keywords: questioning skills, social studies, teacher candidates


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bay, G. (2022). Investigation of Inquiry Skills of Pre-service Social Studies Teachers . Pedagogical Perspective, 1(1), 36-54. doi: 10.29329/pedper.2022.448.3

Harvard
Bay, G. (2022). Investigation of Inquiry Skills of Pre-service Social Studies Teachers . Pedagogical Perspective, 1(1), pp. 36-54.

Chicago 16th edition
Bay, Guldane (2022). "Investigation of Inquiry Skills of Pre-service Social Studies Teachers ". Pedagogical Perspective 1 (1):36-54. doi:10.29329/pedper.2022.448.3.

References

  Abalı Öztürk, Y., Bilgen, Z., & Bilgen, S. (2017). The relationship between inquiry skills and self-learning skills: A research on primary education teacher candidates. Sinop University Journal of Social Sciences,
  1(2), 179-214. DOI: 10.29329/mjer.2019.218.22

  Aldan Karademir, Ç. (2013). The effect of teacher candidates' inquiry and critical thinking skills on teachers' self-efficacy levels. [Unpublished Ph.D. thesis]. Adnan Menderes University Social Sciences Institute.

  Aldan Karademir, Ç., & Saracaloğlu, A. S. (2017). The effect of teacher candidates' questioning and critical thinking skills on teacher self-efficacy.
  Electronic Turkish Studies, 12(33), 261-290. 1170. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.12708

  Aldan Karademir, Ç., Çaylı, B., & Deveci, Ö. (2019). Examining the level of curiosity of teachers by questioning. İlköğretim Online, 18(3), 1157-1171. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.610860

  Aldan Karademir, Ç., & Saracaloğlu, A. S. (2013). An investigation of pre-service teachers’ inquiry skills and curiosity levels. Asian Journal of Instruction, 1(2), 56-65. DOI: 10.17051/ilkonline.2019.610860

  Alkış Küçükaydın, M. (2020). Examining the relationship between pre-service classroom teachers' attitudes towards socioscientific issues and their inquiry skills. Journal of National Education, 49 (225), 181-200.

  Arseven, A., Dervişoğlu, M. F., & Arseven, İ. (2015). Teacher qualifications: Expectations of primary education programs and what education faculties bring.
  The Journal of Academic Social Science Studies, 32(3), 171-185. http://doi.org/10.9761/JASSS2753

  Arslan, S., & Özpınar, İ. (2008). Teacher qualifications: Expectations of primary education programs and what education faculties bring. Necatibey Education Faculty Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 2(1), 38-63.

  Aydın, H. (2008). An analytical approach to the Socratic method in the light of Socrates's philosophy. Journal of University and Social Science, Education and Thought, 8(2), 1-6

  Aydın, M. Z. (2001). Finding (Socrates) method from active teaching methods. Journal of Cumhuriyet University Faculty of Theology, 5(1), 55-80.

  Babadoğan, C., & Gürkan, T. (2002). The effect of inquiry teaching strategy on academic achievement. Educational Sciences and Practice, 1(2), 147-160.

  Bakır, S. (2019). An investigation of the relationship between effective communication skills and inquiry skills of Turkish teacher candidates in terms of various variables. Mediterranean Journal of Educational Research, 13(30), 398- 414. DOI: 10.29329/mjer.2019.218.22

  Balbağ, Z., & Aynur, D. (2020). Investigation of inquiry skills of science teacher candidates in terms of some variables. International Journal of Social Science Research, 9(1), 48-62. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijssresearch/issue/54863/742084

  Balım, A., G. (2003). The effects of discovery learning on students' success and inquiry learning skills. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 35, 1-20.

  Baysen, E., Güneyli, A., & Baysen, F. (2012). Teaching and learning concepts and misconceptions: Science and Turkish teaching cases. International Journal of New Trends in Arts, Sports and Science Education, 1(2), 108-117. DOI: 10.1007/978-3-319-40585-8_16

  Bedir, T., Duman, B. (2017). Examining the inquiry skills of pre-service teachers. Journal of Turkish Studies, 12(18), 105-120. DOI: 10.7827/TurkishStudies.12096

  Bektaş, Ö., & Yüksel, K. (2019). Factors affecting social studies teacher candidates' inquiry skills and the importance of inquiry. Adnan Menderes University Journal of International Field Education 5(2), 107-132. DOI: 10.32570/ijofe.637600

  Beshears, C. M. (2012) Inquiry-based instruction in the social studies: Successes and challenges, theses and dissertations. [Master thesis] University of Arkansas.

  Büyüköztürk, S. (2011). Manual of data analysis for social sciences. Pegem Academy: Ankara.

  Cerit, Y. (2008). Opinions of students, teachers, and administrators on metaphors related to the concept of teacher. Turkish Journal of Educational Sciences, 6(4), 693-712.

  Chiappetta, E. L., & Adams, A. D. (2004). Inquiry-based instruction. The Science Teacher, 71(2), 46–50.

  Çapa, Y., & Çil, N. (2000). Examination of teacher candidates' attitudes towards the teaching profession in terms of different variables. Hacettepe University Faculty of Education Journal, 18(18), 69-73.

  Çavuşlu, Z. (2014). Views of prospective science and technology teachers about inquiry-based teaching. [Unpublished master thesis]. Çanakkale 18 Mart University.

  Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Teaching profession and its characteristics. Journal of Social Sciences Institute, 1(19), 207-237

  Çepni, S. (2014). Reflections of science, science and technology concepts on education programs, Salih Çepni (Editor). Teaching Science and Technology from Theory to Practice. Eleventh Edition Pegem Academy Publishing, Ankara.

  Daşcan, Ö. (2014). Primary school curriculum (1-4 grades) with the latest changes, Ankara: Anı Publishing.

  Davis, S. A. (2005). Inquiry-based learning templates for creating online educational paths. [Unpublished master thesis] A&M University.

  Elmalı, Ş., & Yıldız, E. (2017). Questioning, skills of candidate science teachers, epistemological beliefs and learning styles. Journal of Educational Sciences, 8(2), 92-108

  Engin, G. (2009). Investigation of primary teacher candidates’ perception of inquiry approach and teaching skills: Turkey-Netherlands comparison study. [Unpublished master's thesis] Ege University Institute of Social Sciences,
  İzmir.  

  Gelen, İ. (2002). Evaluation of primary school teachers' competencies in gaining thinking skills in social studies course. Çukurova University Journal of Social Sciences Institute, 10(10), 100-119.

  Güneş, F. (2016). The power of inquiry in education. Bartın University Faculty of Education Journal, 5(2). DOI: 10.14686/buefad.v5i2.5000184583

  Güriş, S., & Astar, M. (2014). Statistics with SPSS in scientific research. İstanbul: Der Publications.

  Hançer, A. H., & Tüfekçi, Z. (2017). Examining the questioning skills of pre-service science teachers: Example of Sivas. Social Sciences Studies Journal, 3(11), 1542-1547. DOI: 10.26449/sssj.205

  Hotaman, D. (2008). Evaluation of basic skills predicted to be gained by the new primary education curriculum in accordance with the perceptions of teachers, parents, and students. [Unpublished Doctoral Thesis]. Marmara University.

  İlter, İ. (2013). Inquiry-based learning model approach in social studies lesson: In success and learning. Journal of Turkish Studies, 8(12), 591-591. DOI: 10.7827/TurkishStudies.5917

  İnaltekin, T., & Akçay, H. (2012). Investigation of inquiry-based science teaching self-efficacy of science and technology teacher candidates. X. National Science and Mathematics Congress, Niğd university, Niğde, 27-30 June 2012.

  Kabasoğlu, G. (2015). The 1960s and its reflections in the coexistence of the action of inquiry with art-space, [Unpublished master's thesis], Mimar Sinan University.

  Kaplan Parsa, M. (2016). The effect of collaborative inquiry-based learning environment on creative thinking, inquiry learning skills, and attitudes towards science and technology course. [Unpublished Ph.D. thesis] Marmara University Institute of Educational Sciences, Istanbul.

  Karademir, Ç. A. (2013). The effect of teacher candidates' questioning and critical thinking skills on teacher self-efficacy levels. [Unpublished Ph.D. Thesis]. Adnan Menderes University.

  Karamustafaoğlu, S., & Celep Havuz, A. (2016). Inquiry-based learning and its effectiveness. International Journal of Assessment Tools in Education, 3(1), 40-54.

  Karamustafaoğlu, S., & Yilmaz, Z. (2015). Investigation of inquiry skills of teacher candidates in terms of different variables. Journal of Dicle University Ziya Gökalp Education Faculty, 25, 347-363.

  Karapınar, A. (2016). The effect of inquiry-based learning environment on pre-service teachers' scientific process skills, inquiry skills and scientific thinking abilities. [Unpublished master's thesis]. Celal Bayar University.

  Kızılaslan, A. (2014). Attitudes of science and technology teacher candidates towards inquiry-based teaching. International Refereed Journal of Humanities and Academic Sciences, 3, 30-40. DOI: 10.17368/UHBAB.201488869

  Kim, S. (2015). An analysis of teacher question types in inquiry-based classroom and traditional classroom settings. [Unpublished Ph.D. thesis]. University of Iowa.   

  Kim, J. R. (2006). The influence of different types of teacher preparation programs on pre-service teachers’ attitudes towards inclusion, their self efficacy, and their instructional practices, [Unpublished Ph.D. thesis], The Graduate School Syracuse University.

  Kuhn, D., & Pease, M. (2008). What needs to develop in the development of inquiry skills. Cognition and Instruction, 26(4), 512-559. DOI: 10.1080/07370000802391745                                                                 

  Kornblum, W., & Julian, J. (2012). Social problems (Fourteen Education), Upper Saddle River, NJ: Pearson.

  Kumari, P., Arora, S. K., & Tiwari, S. (2015). Impact of Inquiry-based teaching model on academic achievements in social science subject of 9th class student of secondary schools located in urban area. International Journal of Recent Research Aspects, 2(4), 154-158.

  Küçükaydın Alkış, M. (2020). An investigation of the relationship between pre-service classroom teachers' attitudes towards socioscientific issues and their inquiry skills. Journal of National Education, 49 (225), 181- 200.

  Lind, K. K. (1998). Science in early childhood: The acquisition of emerging and basic concepts and skills. Paper presented at the Early Forum on Mathematics and Technology Education: Childhood Science.

  Lim, B. R. (2001). Guidelines for designing inquiry-based learning on the web: Online Professional development of educators. [Unpublished Ph.D. thesis] Indiana University.

  Minner, D. D., Levy, A. J., & Century, J. (2009). Inquiry-based instruction what is it and does it matter? Results from a research synthesis years 1984 to 2002. Journal of Research in Science Teaching, 47(4), 363-496.

  MoNE (2005). Primary education social studies curriculum and guide (4, 5, 6 and 7th Grade), Board of Education and Discipline, Ankara.

  MoNE (2013). Primary education institutions (primary and secondary schools) science lesson (3, 4, 5, 6, 7 and 8th grades) curriculum. Board of Education and Discipline, Ankara.

  MoNE (2017). General competencies of teaching profession. General Directorate of Teacher Training and Development, Ankara.

  MoNE (2018). Social studies curriculum (Primary and secondary school 4th, 5th, 6th, 7th grades) Ankara: MoNE

  MoNE (2018). Primary education institutions (primary and secondary schools) science lesson (3, 4, 5, 6, 7 and 8th grades) curriculum. Board of Education and Discipline, Ankara.

  National Research Councıl [NRC], (2000). Inquiry and national science education standards. Washington, DC: National Academy Press.

  Özden, Y. (2002). Transformation in education: New values ​​in education. (4th Edition), Ankara: Pegem A Publishing.

  Özkan, Ç., & Bümen, E. (2014). The effect of inquiry-based learning in science and technology lesson on students' metacognitive awareness and attitudes towards science and technology lesson. Aegean Education Journal, 15(1), 251-278. DOI: 10.12984/EED.57325

  Öztürk, Y. A., Bilgen, Z., & Bilgen, S. (2017). The relationship between inquiry skills and self-learning skills: A research on primary education teacher candidates. Sinop University Journal of Social Sciences, 1(2), 179-214. DOI: 10.30561/sinopusd.348238

  Perry, V. R., & Richardson, C. P. (2001). The New Mexico tech master of science teaching program: An exemplary model of inquiry-based learning. 31 st ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference. Reno.  DOI: 10.1109/FIE.2001.963917

  Sabbagh, S. A. (2009) Instruments and implements of inquiry based learning, Senior Educational Research, Barwa Knowledge.

  Şahin, Ç., Arcagök, S., Çetin, Ş., Mertol, H., & Boran, G. (2017). Examination of questioning skills of primary school teacher candidates. Gazi Journal of Educational Sciences, 3(3), 17-28.

  Şen, H. C. (2010). A student characteristics-practice interaction study: The effect of inquiry-based teaching and instruction with lecture methods on the physics achievement of high school students [Unpublished Ph.D. dissertation]. Middle East Technical University.

  Şen, H. Ş., & Erişen, Y. (2002). Effective teaching specialities of teacher trainers working at teacher training institutions. Journal of Gazi Education Faculty, 22(1), 99-116.

  Tanışlı, D. (2013). Inquiry skills and student knowledge in the context of pedagogical content knowledge of primary school mathematics teacher candidates. Education and Science, 38(169), 80-95.

  Tuncer, G., Yanpar Yelken, T., & Tanrıseven, I. (2018). Examining the relationship between the academic motivation of philosophy group students and their inquiry skills. Journal of the Faculty of Education, 14(3), 1156-1175. DOI: 10.17860/mersinefd.397603

  Turan, R. (2018). A general evaluation on primary and secondary school social studies curriculum. Dialectologist National Journal of Social Sciences, 19, 295-328. DOI: 10.22464/diyalektolog.257

  Turkish Language Institution, (2018). Questioning. http://www.tdk.gov.tr/

  Üstüner, M. (2006). The validity and reliability study of the attitude scale towards the teaching profession. Educational Management in Theory and Practice, 45(45), 109-127

  Wang, F. (2009). Applying technology to inquiry-based learning in early childhood education. [Published Ph.D. dissertation]. University of Virginia, USA.

  Wang, F., Kinzie, M. B., & Mc Guire P. (2010). Apping technology to inquiry-based learning in early childhood education. Early Childhood Education Journal, 37, 381-389. DOI: 10.1007/s10643-009-0364-6

  Yavuz, G., Arslan, Ç., & Batdal Karaduman, G. (2018). The relationship between pre-service mathematics teachers’ questioning skills and their anxiety towards teaching mathematics. Turkish Studies. 13(11), 1461-1471. DOI: 10.7827/turkishstudies.13360

  Yeşiltaş, N. K., & Kaymakçı, S. (2009). John Dewey's understanding of education and some exemplary practices in social studies education. Journal of Social Sciences Institute, 4, 227-242.

  Yılmaz, N., & Aydın Şengül, Ö. (2016). Examining the questioning skills levels of teacher candidates. International Journal of Social Science, 42, 535-546. DOI: 10.9761/JASSS3236

  Yücenur, G. N., Demirel, N. Ç., Ceylan, C., & Demirel, T. (2011). Measuring the effect of service value on customers’ behavioral intentions with the structural equation model. Doğuş University Journal, 12(1), 156-168.

  Yüksel, K. (2019). An investigation of inquiry skills according to the opinions of social studies teacher candidates. [Unpublished master thesis]. Erzincan Binali Yıldırım University.